JURIDISKE BEMÆRKNINGER OG ALMINDELIGE BRUGSBETINGELSER GÆLDENDE FOR THEFORK

Siden “http://www.theforkmanager.com” og mingaffel-info-applikationerne udgives af:
LA FOURCHETTE
Forenklet aktieselskab med en kapital på 130 343 580,00 euros
Hjemsted: 70 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
RCS PARIS 494 447 949
EU-momsregistreringsnummer: FR71494447949
Chefredaktør: Bertrand Jelensperger.
Telefon: +33 (0)1 83 77 71 77
E-mail: contact@thefork.com

Siden http://www.theforkmanager.com hostes af:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
http://aws.amazon.com/

OBS: Hvis du er uenig i alle eller nogle af nedenstående almindelige brugsbetingelser, anbefales du ikke at benytte dig af siden http://www.theforkmanager.com eller TheFork applikationerne.

Formålet med nærværende juridiske bemærkninger og almindelige betingelser er at fastlægge de betingelser og vilkår, der finder anvendelse på de kommercielle tjenester, der tilbydes erhvervsdrivende og virksomheder inden for restaurationsbranchen.

Nærværende almindelige betingelser suppleres eller ændres eventuelt ved en række funktionsspecifikke brugsbetingelser og -vilkår.
Tjenesten er forbeholdt fysiske personer, der er bemyndiget til at kunne indgå aftaler i henhold til den franske lovgivning. Brugere af siden med adgang via http://www.theforkmanager.com eller TheFork applikationerne er enhver person, der besøger siden eller applikationerne og/eller benytter sig af siden eller applikationerne og de tilknyttede tjenester.

ACCEPT AF DE ALMINDELIGE BETINGELSER

Selskabet LA FOURCHETTE tilbyder en række forskellige tjenester til virksomheder inden for restaurationsbranchen, forudsat at brugeren ubetinget accepterer nærværende almindelige betingelser.
Brugeren erklærer og anerkender at have læst bestemmelserne i nærværende almindelige betingelser i deres helhed. Ved at logge ind på en hvilken som helst af de tjenester, der stilles til rådighed på siden med adressen:”http://www.theforkmanager.com” eller i TheFork applikationerne (i det efterfølgende benævnt ” THEFORK-siden”), anses brugeren for at have accepteret nærværende almindelige betingelser uden forbehold.

Selskabet LA FOURCHETTE forbeholder sig retten til enhver tid at ændre i alle eller nogle af nærværende almindelige betingelser. Det er således brugerens ansvar regelmæssigt at læse den seneste version af de almindelige betingelser på adressen https://www.theforkmanager.com/da/juridiske-bemaerkninger/ og i TheFork applikationerne. Brugeren anses for at have accepteret den nyeste version, hver gang vedkommende logger ind på THEFORK-siden.
I tilfælde af at brugeren overtræder nærværende almindelige betingelser, forbeholder selskabet LA FOURCHETTE sig retten til uden varsel at ophæve tjenesterne og/eller at nægte brugeren adgang til tjenesten.

BESKRIVELSE AF TJENESTEN

THEFORK-siden stiller oplysninger til rådighed for brugeren om de produkter og tjenester, virksomheden LA FOURCHETTE tilbyder erhvervsdrivende inden for restaurationsbranchen. THEFORK-siden gør det ligeledes muligt for brugeren at tilmelde sig de produkter og tjenester, virksomheden LA FOURCHETTE tilbyder. THEFORK-siden kan desuden indeholde links til tredjeparters websider. Disse sider ejes og drives af forhandlere eller tjenesteudbydere, som er uafhængige af og fremmede for selskabet LA FOURCHETTE. Selskabet LA FOURCHETTE kan under ingen omstændigheder forbindes med ydelser som leveres af tredjeparter og/eller de pågældende tredjeparters websider.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

• Netfunktion
Selskabet LA FOURCHETTE garanterer i lyset af de særlige kendetegn ved internettet ikke for tjenestens uafbrudte drift og er udelukkende underlagt en indsatsforpligtelse.

Selskabet LA FOURCHETTE’s kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af skader som følge af midlertidige afbrydelser af adgangen til en af tjenesterne på THEFORK-siden.

• Ændringer på siden
Alle oplysninger på THEFORK-siden kan til enhver tid blive ændret som følge af, at siden er interaktiv. Dette medfører ikke, at selskabet LA FOURCHETTE kan holdes ansvarlig.

• Brug af siden
Selskabet LA FOURCHETTE frasiger sig ethvert ansvar for skader eller tab af enhver art som følge af brugen eller den mislykkede brug af THEFORK-siden eller indholdet herpå, medmindre andet er fastsat i lovgivningen. Selskabet LA FOURCHETTE garanterer ikke for, at oplysningerne på siden er detaljerede, fuldstændige, godkendte eller præcise. Dokumenter, oplysninger, beskrivelser og generelt alt indhold på THEFORK-siden offentliggøres i den stand, som det forefindes, uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti. Brugeren anerkender udtrykkeligt, at de billeder, der er gengivet på THEFORK-siden, ikke er bindende.

• Brugerens garantier
Brugeren erklærer, at han er bekendt med kendetegnene og begrænsningerne ved internettet. Han anerkender navnlig, at det er umuligt at garantere, at de oplysninger, brugeren overfører via internettet, er fuldt sikrede. Selskabet LA FOURCHETTE kan ikke holdes ansvarligt for hændelser forbundet med denne overførsel medmindre andet følger af gældende ret. Brugeren overfører således oplysningerne på eget ansvar og for egen risiko. Selskabet LA FOURCHETTE er udelukkende ansvarligt for at gøre sit yderste for at garantere den størst mulige sikkerhed. Brugeren forpligter sig til at holde selskabet LA FOURCHETTE skadesløs for de omkostninger, selskabet LA FOURCHETTE måtte skulle afholde som følge af reklamationer eller klager af enhver art – både retslige og udenretslige – i forbindelse med brugerens anvendelse af de tjenester, der er omhandlet i nærværende betingelser, og til at sikre LA FOURCHETTE mod enhver straf i tilfælde af en retssag. Brugeren anerkender udtrykkeligt og accepterer under alle omstændigheder, at brugen af THEFORK-siden sker på brugerens egen risiko og eneansvar.

• Hyperlinks
THEFORK-siden indeholder links til tredjeparters websider. Selskabet LA FOURCHETTE har ingen kontrol over de linkede sider og er ikke ansvarlig for indholdet på siderne. Selskabet LA FOURCHETTE stiller links til rådighed af bekvemmelighedsgrunde, og et link betyder ikke, at selskabet LA FOURCHETTE sponsorerer eller anbefaler den pågældende linkede side, eller at LA FOURCHETTE har nogen tilknytning til siden. De linkede sider ejes og drives af uafhængige forhandlere eller tjenesteudbydere, og selskabet LA FOURCHETTE kan således ikke garantere for din tilfredshed med deres produkter, tjenester eller forretningspraksis. Du er forpligtet til at kontrollere det, du finder nødvendigt og hensigtsmæssigt, inden du indleder en transaktion med en af disse tredjeparter.

BRUGERENS FORPLIGTELSER

• Ubegrænset accept af nærværende almindelige betingelser
Brugeren accepterer udtrykkeligt og uden forbehold bestemmelserne i nærværende almindelige betingelser og de eventuelle særlige betingelser, som er anført på THEFORK-siden.

• Fremlæggelse af præcise, pålidelige og korrekte oplysninger
Brugeren er forpligtet til ikke at fremsende, kopiere, videresælge, genudgive eller helt generelt at give adgang til oplysninger eller elementer af nogen art eller i nogen som helst form, som er modtaget fra selskabet LA FOURCHETTE, eller som er tilgængelige på THEFORK-siden, til en anden fysisk eller juridisk person – uanset land. Brugeren er generelt forpligtet til at overholde nedenstående bestemmelser om intellektuel ejendomsret.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

• Ejendomsret
Selskabet LA FOURCHETTE ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder, både økonomiske og ideelle, til indholdet og oplysningerne på THEFORK-siden med forbehold for de økonomiske rettigheder, der indgår i en tredjeparts ejendom, og for hvilke selskabet LA FOURCHETTE har fået overdraget rettighederne eller de nødvendige godkendelser til. De rettigheder, brugeren har fået tildelt i forbindelse med brugen af THEFORK-siden og selskabet LA FOURCHETTE’s tjenester, medfører ikke en overdragelse eller godkendelse til at udnytte eller gøre brug af elementerne på THEFORK-siden.

• Beskyttelse af alle elementer: varemærker, tegninger, logoer, hyperlinks, oplysninger osv.
Alle elementer (varemærker, tegninger, tekster, hyperlinks, logoer, billeder, videoer, lydelementer, software, layout, databaser, koder osv.) på THEFORK-siden og de forbundne sider er beskyttet i henhold til den nationale og internationale lovgivning om intellektuel ejendomsret. Disse elementer forbliver selskabet LA FOURCHETTE’s eller selskabets partneres eksklusive ejendom.

• Forbud mod uautoriseret brug
Brugeren må således ikke gengive, præsentere, genudgive, videresende, tilpasse, oversætte og/eller ændre – hverken helt eller delvist – elementer på eller vist på THEFORK-siden eller overføre disse til et andet medie, medmindre der foreligger en skriftlig forhåndsgodkendelse fra selskabet LA FOURCHETTE og/eller en af selskabets partnere.

• Sanktioner
Brugeren anerkender og gør sig bekendt med, at en krænkelse af dette forbud vil blive forfulgt, både civil- og strafferetligt.

ALMENE BESTEMMELSER

• Gældende lov
Forholdet mellem selskabet LA FOURCHETTE og brugeren i henhold til nærværende almindelige betingelser er underlagt fransk ret og udelukker al anden national lovgivning. Hvis nærværende almindelige betingelser foreligger på flere sprog eller er oversat, finder den franske udgave anvendelse.

• Værneting
Alle klager og/eller fortolknings- eller opfyldelsesproblemer i forbindelse med nærværende almindelige betingelser vil blive behandlet af de kompetente domstole i Paris.

• Delvis ugyldighed – Adskillelse – Overskrifter
Hvis en af bestemmelserne i nærværende almindelige betingelser er ugyldig, ulovlig eller uanvendelig, eller der ikke kan gøres indsigelse mod denne, vil gyldigheden, lovligheden eller anvendeligheden af de øvrige bestemmelser i nærværende almindelige betingelser ikke blive berørt eller ændret, og de øvrige bestemmelser i nærværende almindelige betingelser fortsætter med at være gældende og bevarer deres fulde virkning.
Selskabet LA FOURCHETTE kan i givet fald erstatte den ugyldige bestemmelse med en ny bestemmelse i overensstemmelse med parternes ønske som udtrykt i den oprindelige bestemmelse. Denne erstatning skal ske i henhold til den lov, der finder anvendelse på nærværende almindelige betingelser.
Artikeloverskrifterne er udelukkende vejledende og kan ikke anses som en del af de almindelige betingelser.

• Intet afkald
Medmindre andet er bestemt i nærværende almindelige betingelser, vil selskabet LA FOURCHETTE’s afvigelser, manglende handlinger, afholdelse eller undladelse eller forsinkelse i forbindelse med at gøre en hvilken som helst rettighed gældende i henhold til bestemmelserne i nærværende betingelser ikke påvirker ovennævnte rettigheder eller medføre en afståelse fra på et senere tidspunkt at gøre en sådan rettighed gældende. Den pågældende ret vil derimod fortsat være gældende.

• Underretning og tilbagetrækning af ulovligt indhold
Selskabet LA FOURCHETTE oplyser alle brugere på THEFORK-siden om, at de kan give meddelelse om en reklamation eller klage over ulovlige elementer eller ulovligt indhold på THEFORK-siden.
Hvis brugeren mener, at elementer eller indhold på THEFORK-siden er ulovlige og/eller krænker brugerens ophavsret, skal brugeren straks underrette selskabet LA FOURCHETTE via brev med modtagelsesbekræftelse, hvor alle elementer til dokumentation af ejerskabet over de pågældende rettigheder er anført. Når brugeren har fulgt denne procedure, og efter at selskabet LA FOURCHETTE har kontrolleret underretningens rigtighed, bestræber selskabet sig på snarest og så vidt muligt at trække det ulovlige indhold tilbage.