JURIDISK MERKNAAD OG GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR TJENESTER LEVERT AV THEFORK

Nettstedet “https://www.theforkmanager.com” og TheFork-appene administreres av:
LA FOURCHETTE
Et forenklet aksjeselskap med en egenkapital på euros 130 343 580,00 euros

Hovedkontor: 70 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
Foretaksnummer registrert i PARIS 494 447 949
EU MVA-nr.: R71494447949
Ansvarlig leder: M. Bertrand Jelensperger.
Telefon: +33 (0)1 83 77 71 77
E-post: contact@thefork.com

Nettstedet https://www.theforkmanager.com driftes av:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
http://aws.amazon.com/

NB: Hvis du er misfornøyd med alle eller noen av de generelle vilkårene for bruk beskrevet i det følgende, anbefaler vi at du ikke bruker nettstedet https://www.theforkmanager.com.

De gjeldende generelle vilkårene vil kunne bli utvidet eller endret etter behov i form av spesielle betingelser og vilkår for bruk relatert til enkelte funksjoner.

Tjenesten er forbeholdt fysiske personer som ifølge fransk lovgivning er i stand til å inngå kontrakter. Alle personer som besøker dette nettstedet eller tilhørende programmer og/eller bruker nettstedet eller tilhørende programmer og tjenester er å anse som bruker av nettstedet som man får tilgang til på adressen https://www.theforkmanager.com.

GODKJENNELSE AV DE GENERELLE VILKÅRENE

LA FOURCHETTE tilbyr en rekke forskjellige tjenester rettet mot virksomheter i restaurantbransjen, og disse tjenestene forutsetter en uforbeholden godkjennelse av disse generelle bestemmelsene.

Brukeren erklærer å ha lest alle disse generelle vilkårene. Dessuten vi enhver form for bruk av tjenestene som LA FOURCHETTE tilbyr og som er tigjengelige via adressen: “https://www.theforkmanager.com/legal-information/” eller programmer (heretter kalt "nettstedet TheFork"), anses som en uforbeholden godkjennelse av disse generelle vilkårene fra brukerens side.

LA FOURCHETTE forbeholder seg retten til å når som helst endre alle eller noen av disse generelle vilkårene. Det er derfor brukeren eget ansvar å jevnlig sjekke siste versjon av de generelle vilkårene som ligger ute på https://www.theforkmanager.com og i TheFork Manager-programmene. Brukeren anses å ha godkjent den nyeste versjonen hver gang brukeren åpner nettstedet TheFork.

Dersom brukeren ikke respekterer disse generelle vilkårene, forbeholder LA FOURCHETTE seg retten til å stoppe tjenestene uten forvarsel, og/eller begrense tilgangen til tjenesten.

BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Nettstedet TheFork tillater at brukeren henter inn informasjon om produktene og tjenestene som LA FOURCHETTE tilbyr profesjonelle aktører i restaurantbransjen. Nettstedet TheFork tillater også at brukeren starter et abonnement på produktene og tjenestene som LA FOURCHETTE tilbyr. Dessuten kan nettstedet TheFork lenker til andre nettsteder som kan være eiet og driftet av distributører eller leverandører av tjenester som er uavhengige av og adskilt fra LA FOURCHETTE. LA FOURCHETTE vil ikke under noen omstendigheter bli ansett som å ha noe å gjøre med tjenester som tilbys av andre aktører og/eller deres nettsteder.

ANSVARSBEGRENSNING

• Nettverksdriften
Med tanke på hvordan Internett er bygget opp, gir ikke LA FOURCHETTE noen form for garanti for stabiliteten i tjenesten, og forplikter seg kun til å yte etter beste evne.
LA FOURCHETTE skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av midlertidig manglende tilgang til en av tjenestene som tilbys på nettstedet TheFork.

• Endringer i netsidene
All informasjon på nettstedet TheFork kan når som helst bli endret, av hensyn til interaktiviteten på nettstedet, uten at LA FOURCHETTE kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig.

• Bruk av nettstedet
LA FOURCHETTE fra sier seg ethvert ansvar for alle skader eller tap som skyldes bruk eller begrensning i bruk av nettstedet TheFork, unntatt ansvar som er nedfelt ved lov. LA FOURCHETTE garanterer ikke at informasjonen som presenteres vill være detaljert, fullstendig, verifisert eller nøyaktig. Dokumenter, informasjon, beskrivende sider og, generelt, alt innhold på nettstedet TheFork leveres "som det er", uten noen form for uttrykt eller underforstått garanti. Brukere anerkjenner uttrykkelig at bildemateriellet som presenterer på nettstedet TheFork ikke er kontraktsfestet.

• Brukergarantier
Brukeren erklærer at han/hun har fullt kjennskap til egenskapene og begrensingene på Internett. Brukeren anerkjenner at det er umulig å garantere at data som overføres over internett kan være helt sikker. LA FOURCHETTE skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle hendelser som kan oppstå som følge av slik overføring. Brukeren kommuniserer derfor denne dataens på egen risiko. LA FOURCHETTE kan bare gi forsikring om at de vil gjøre alt de kan for å garantere et maksimalt sikkerhetsnivå. Brukeren samtykker i å kompensere LA FOURCHETTE opptil verdien av eventuelle kostnader som LA FOURCHETTE må dekke som følge av fordringer, tvister, rettslige eller utenomrettslige, som gjelder brukerens bruk av tjenestene beskrevet i disse betingelsene og vilkårene, og beskytter LA FOURCHETTE mot eventuelle kjennelser om dette i tilfelle av en rettslig prosess. Under alle omstendigheter anerkjenner og godtar brukeren uttrykkelig at bruk av nettstedet TheFork gjøres på egen risiko og på eget ansvar.

• Lenker med hypertekst
Nettstedet TheFork kan inneholde lenker til andre aktørers nettsider. I så tilfelle er ikke disse nettsidene styrt av LA FOURCHETTE, og LA FOURCHETTE er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene. LA FOURCHETTE tilbyr disse lenkene av praktiske hensyn, og en lenke betyr ikke at LA FOURCHETTE sponser eller anbefaler siden det lenkes til, og det betyr heller ikke at LA FOURCHETTE har noen form for tilknytning til disse sidene. Alle nettsider det lenkes til driftes og vedlikeholdes av uavhengige distributører og tjenesteleverandører, og LA FOURCHETTE kan derfor ikke garantere at brukerne blir fornøyde med produkter, tjenester og forretningsskikk som tilbys på disse nettsidene. Det er brukerens eget ansvar å gjøre alle nødvendige eller hensiktsmessige verifiseringer før de gjør eventuelle transaksjoner med disse aktørene.

BRUKERENS FORPLIKTELSER

• Å betingelsesløst godta disse generelle vilkårene.
Brukeren aksepterer, uttrykkelig og uten betingelser, bestemmelsene i disse generelle betingelsene og vilkårene og eventuelle andre spesifikke vilkår som fremsettes på nettstedet TheFork.

• Å kommunisere nøyaktig, presis og sannferdig informasjon.
Brukere forplikter seg til å oppgi nøyaktig og sannferdig informasjon, spesielt når det gjelder adresse, etternavn fornavn, e-postadresse, telefonnummer som kreves for riktig identifisering i forbindelse med abonnement eller tjenester som tilbys av LA FOURCHETTE.

• Å følge nasjonale og internasjonale lover om immaterielle rettigheter.
Brukeren samtykker i å ikke fremlegge, kopiere, videreselge, omarbeide eller gjøre generelt tilgjengelig noen former for informasjon eller elementer mottatt fra LA FOURCHETTE eller som er tilgjengelig på nettstedet TheFork for andre fysiske eller juridiske personer fra noen land. Generelt samtykker brukeren i å følge bestemmelsene om åndsverk som anført overfor.

ÅNDSVERK

• Kopibeskyttelse
Alle rettigheter, både opphavsrettslig og moralsk, som dekkes av lover om immaterielle rettigheter og gjelder innholdet og informasjonen som fremsettes på på nettstedet TheFork, er helt og holdent LA FOURCHETTEs eiendom, underlagt alle opphavsrettslige rettigheter som eventuelt tilhører andre aktører og som LA FOURCHETTE har fått overført rettighetene til eller nødvendig godkjennelse til å bruke. Alle rettigheter som tildeles brukeren for bruk av nettstedet TheFork og tjenestene levert av LA FOURCHETTE innebærer ikke noen form for overføring av rettigheter eller godkjennelse til å benytte eller bruke elementene på nettstedet TheFork.

• Beskyttelse av alle elementer: Merking, design, logoer, hyperlenker, informasjon osv.
Alle elementer (merking, design, tekst, hyperlenker, logoer, bilder, videoer, lydelementer, programvare, layout, databaser, koder osv.) på nettstedet TheFork og tilhørende nettsider er beskyttet av nasjonal og internasjonal lov om immaterielle rettigheter. Disse elementene forblir LA FOURCHETTEs og/eller dennes partneres eiendom.

• Sanksjoner
Brukeren kjenner til og anerkjenner at brudd på disse bestemmelsene er et lovbrudd mot opphavsrettighetene og er straffbart både sivil- og strafferettslig.

DIVERSE

• Anvendt lov
Forholdet mellom LA FOURCHETTE og brukeren styres av disse generelle vilkårene og er underlagt fransk lov, og er unntatt annen nasjonal lovgivning. Dersom disse generelle vilkårene skrives eller oversettes til et annet språk, er det kun den franske versjonen som er juridisk bindende.

• Domsmyndighet
Eventuelle tvister og/eller problemer som gjelder tolkningen eller håndhevelsen av disse generelle betingelsene er underlagt fransk domsmyndighet og skal løses av oppnevnt domstol i Paris.

• Delvis ugyldig – Opphevelse – Titler
Dersom en bestemmelse i disse generelle vilkårene på noen måte blir erklært ugyldig, ulovlig, ikke gjennomførbar eller uanvendelig, vil dette ikke på noen måte berøre gyldigheten, lovligheten eller anvendeligheten av de resterende bestemmelsene i disse generelle vilkårene, og de andre betingelsene i disse generelle vilkårene skal fortsatt gjelde med full effekt.

LA FOURCHETTE kan, når nødvendig, legge til nye bestemmelser som forutsetter felles godkjennelse fra begge parter i henhold til den første bestemmelsen og i henhold til alle gjeldende lover som dekker disse generelle vilkårene.
Titlene på avsnittene i disse dokumentene er kun antydninger om innholdet i avsnittet, og er ikke å anse som en integrert del av de generelle vilkårene.

• Ingen fraskrivelse av rettigheter
Ingen toleranse, manglende reaksjon, avholdenhet, utelatelse eller utsettelse LA FOURCHETTE begår når det gjelder fraskrivelse av sine rettigheter i henhold til bestemmelsene i disse generelle vilkårene vil ha noen innvirkning på rettighetene LA FOURCHETTE har, og ei heller ha noen fremtidig innvirkning på disse rettighetene, med mindre det motsatte fremkommer uttrykkelig i disse generelle vilkårene. De ovenstående rettighetene vil forblir fullt gjeldende.

• Varsling og fjerning av ulovlig innhold
LA FOURCHETTE vil varsle brukeren av nettstedet TheFork dersom de går til sak eller har innsigelser som gjelder elementer med ulovlig innhold som er plassert på nettstedet TheFork.
Dersom brukeren meder at et element eller innhold på nettstedet TheFork er ulovlig og/eller bryter med sine immaterielle rettigheter, kan brukeren sende et varsel til LA FOURCHETTE umiddelbart i rekommandert brev med bekreftelse på mottak, og brevet skal inneholde alle dokumenter som underbygger eiendomsforholdet til disse rettighetene, om nødvendig. Når denne fremgangsmåten følges, og etter verifisering av varselets riktighet, vil LA FOURCHETTE fjerne, så raskt det innen rimelighet lar seg gjøre, alt ulovlig innhold.