Disclaimer

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN AANGEBODEN DOOR IENS

De site « http://www.theforkmanager.com» en de applicaties van IENS worden uitgegeven door: IENS
Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 40.031.355,35 euros
Hoofdkantoor: 70, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
RCS PARIJS 494 447 949
Intracommunautair btw-nummer: FR71494447949
Hoofdredacteur: Dhr. Bertrand Jelensperger.
Telefoonnummer: 01 75 00 09 06
E-mailadres: support@iens.nl
De site http://www.theforkmanager.com wordt beheerd door:

SiteGround Spain S.L
Calle de Prim 19, 28004 Madrid, España.
https://www.siteground.es/

Let op: indien u niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden, wordt u aanbevolen geen gebruik te maken van de site http://www.theforkmanager.com of van de applicaties van IENS.
Deze wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden hebben als doel de voorwaarden en regels voor diverse handelsrechten, die worden aangeboden aan professionals en horecabedrijven, vast te leggen.

Deze algemene voorwaarden worden, indien van toepassing, aangevuld met of gewijzigd door voorwaarden en gebruiksregels die kenmerkend zijn voor bepaalde functies.

De dienst is voorbehouden aan rechtspersonen en natuurlijke personen die gemachtigd zijn om een overeenkomst naar Frans recht af te sluiten. Een ieder die de website of applicaties bezoekt en/of gebruikmaakt van de website of haar applicaties en verwante diensten, wordt beschouwd als gebruiker van de site, toegankelijk via het adres http://www.theforkmanager.com of van de applicaties van IENS.

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De vennootschap IENS biedt diverse diensten aan aan horecabedrijven, met voorbehoud van de onvoorwaardelijke naleving van deze algemene voorwaarden.
De gebruiker verklaart en erkent alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen. Bovendien dient de gebruiker, om toegang te verkrijgen tot één van de aangeboden diensten via de site: “https://www.theforkmanager.com/nl_be/” of via de applicaties van IENS (hierna de ‘site IENS ‘), deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

De vennootschap IENS biedt diverse diensten aan aan horecabedrijven, met voorbehoud van de onvoorwaardelijke naleving van deze algemene voorwaarden.
De gebruiker verklaart en erkent alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen. Bovendien dient de gebruiker, om toegang te verkrijgen tot één van de aangeboden diensten via de site: “https://www.theforkmanager.com/nl/disclaimer/” of via de applicaties van IENS (hierna de ‘site IENS’), deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

Indien de gebruiker de algemene voorwaarden niet naleeft, behoudt de vennootschap IENS zich het recht voor om de diensten zonder waarschuwing op te schorten en/of hem/haar de toegang tot de dienst te weigeren.

BESCHRIJVING VAN DE DIENST
De gebruiker kan via de site IENS informatie verkrijgen over de producten en diensten die door de vennootschap IENS worden aangeboden aan restauranthouders. De gebruiker kan zich eveneens via de site IENS inschrijven voor de producten en diensten die worden aangeboden door de vennootschap IENS. Anderzijds kan de site IENS links bevatten naar websites van derden, welke worden bewaard en beheerd door wederverkopers of onafhankelijke dienstverleners die vreemd zijn aan de vennootschap IENS. In geen geval kan de vennootschap IENS in verband worden gebracht met diensten die worden verricht door derden en/of met websites van de derden in kwestie.

UITWISSELING VAN INFORMATIE
De gebruiker stemt in met het gebruik van de e-mails voor de overdracht van de door hem opgevraagde gegevens in het kader van het afsluiten of uitvoeren van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING
De vennootschap IENS wenst, in nauwe overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, bepaalde informatie te ontvangen. Deze informatie wordt verkregen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is bedoeld om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van de site IENS.

Verklaring van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).
De vennootschap IENS, die persoonlijke gegevens verwerkt, heeft de gegevens van (potentiële) klanten (type NS-48) bekend gemaakt aan de CNIL. De (potentiële) klantgegevens (type NS-48) zijn geregistreerd onder het nummer 1575793.

Privacyverklaring
Bij het verzamelen van persoonsgegevens is het niet toegestaan om direct of indirect de etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze standpunten van gebruikers weer te geven, noch zijn lidmaatschap van een vakbond, noch gegevens over zijn gezondheid of seksleven. De gebruikersgegevens worden op eerlijke en rechtmatige wijze verzameld en verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, zonder te worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden, in een vorm die het mogelijk maakt om de betreffende personen te identificeren, en zij mogen niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt, noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt door een toeleverancier of door een persoon die werkzaam is onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of die van de toeleverancier, in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking, de vennootschap IENS.

Cookies
De site IENS en/of haar partnersites mogen informatie opslaan op de computer of op het apparaat van de gebruiker. Deze informatie zal worden opgeslagen in de vorm van een ‘Cookie’ of vergelijkbaar bestand. ‘Cookies’ zijn informatiebestanden die worden verstuurd via de server en opgeslagen op de harde schijf van de computer of op het apparaat van de gebruiker. De rol van de cookies is met name om de gebruiker sneller te identificeren tijdens zijn bezoek op een site en om zijn deelname aan bepaalde evenementen, promoties, activiteiten … die op de site IENS staan, makkelijker te maken. De vennootschap IENS kan geen optimale toegang tot de site IENS garanderen indien de gebruiker de ontvangst van cookies weigert. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de vennootschap IENS een ‘Cookie’ mag plaatsen op zijn computer of apparaat om zo alle informatie met betrekking tot de navigatie op de site IENS vast te leggen. Om meer te weten te komen over de cookies die worden gebruikt door de vennootschap IENS en om de parameters met betrekking tot zijn cookies te wijzigingen, kan de gebruiker het cookiebeleid van IENS raadplegen.

Gebruik van de gegevens
De gebruiker wordt door deze algemene voorwaarden op de hoogte gebracht over het feit dat de persoonlijke gegevens, die verplicht moeten worden ingevuld op de formulieren en worden verkregen in het kader van een dienst omschreven in deze algemene voorwaarden, nodig zijn voor het gebruik van deze dienst en alleen worden gebruikt in het kader van deze dienst en exclusief zijn bedoeld voor de vennootschap IENS en zijn restaurantpartners, die voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de gegevens voor zover mogelijk te waarborgen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden. De gebruiker geeft de vennootschap IENS toestemming om bepaalde informatie aan haar technische partners te verstrekken om zo de gebruiker te kunnen laten profiteren van bepaalde functies op de site. Bovendien geeft de gebruiker de vennootschap IENS toestemming om gebruik te maken van deze informatie en/of deze informatie over te dragen in het kader van partnerschappen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Recht van toegang, verbetering en verzet
De gebruiker profiteert van een recht van toegang en verbetering van deze gegevens waar hij gebruik van kan maken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: ‘support@iens.nl‘.
De gebruiker kan bovendien gebruikmaken van zijn recht van verzet tegen het gebruik van deze gegevens om gegronde redenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: ‘support@iens.nl‘.

Gebruik van de gebruikersinhoud
Indien wij dit nodig achten, mogen wij de gebruikersinhoud van tijd tot tijd verwijderen of herstellen. Wij zijn niet verplicht de gebruikersinhoud te bewaren noch om u er een kopie van te verschaffen, en bovendien dragen wij geen enkele garantie voor de vertrouwelijkheid van deze inhoud. Het kan voorkomen dat we de gebruikersinhoud van de gebruikers, waaronder de publicatie ervan op de site, op verschillende manieren gebruiken, het formaat ervan wijzigen, deze toevoegen aan promotiemateriaal of andere documenten, werken aanmaken die hieruit zijn afgeleid of deze inhoud exploiteren, verspreiden en anderen toestaan om op dezelfde wijze te handelen op hun websites en mediaplatforms. De gebruiker geeft dus zijn onherroepelijke goedkeuring aan de vennootschap IENS om deze inhoud voor welk doeleinde dan ook te gebruiken, en, voor zover wettelijk toegelaten, doet hij afstand van elke aanspraak en bewering inzake morele rechten en eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud.

BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het internet, biedt de vennootschap IENS geen enkele garantie op voortzetting van de dienst en is slechts gebonden door een verplichting van middelen.

De vennootschap IENS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die is geleden indien toegang tot een van de diensten aangeboden door de site IENS tijdelijk onmogelijk is.

Wijziging van de site
Alle informatie op de site IENS kan te allen tijde worden gewijzigd, rekening houdend met de hoeveelheid interactie op de site, zonder dat de vennootschap IENS hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Gebruik van de site
De vennootschap IENS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verlies, ontstaan door het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de site IENS of zijn inhoud, tenzij de wet een uitzondering maakt. De vennootschap IENS garandeert niet dat de verstrekte informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De documenten, informatie, beknopte omschrijvingen, en over het algemeen alle gegevens op de site IENS worden vermeld in ‘de status’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de foto’s die op de site IENS staan niet bindend zijn.

Gebruikersgaranties
De gebruiker verklaart dat hij/zij volledig bekend is met de kenmerken en beperkingen van het internet. Hij/zij erkent met name dat het niet mogelijk is om te garanderen dat de door de gebruiker overgedragen gegevens via het internet volledig beveiligd zullen zijn. De vennootschap IENS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten die voortvloeien uit deze overdracht. De gebruiker verstrekt de gegevens dus voor eigen rekening en risico. De vennootschap IENS kan slechts garanderen dat alle middelen die tot zijn beschikking staan worden ingezet om maximale beveiliging te garanderen. De gebruiker verbindt zich ertoe de vennootschap IENS schadeloos te stellen tot het bedrag dat de vennootschap IENS zou moeten dragen voor klachten of geschillen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met betrekking tot het gebruik van de diensten door de gebruiker zoals omschreven in deze voorwaarden en behoedt de vennootschap IENS in dat opzicht voor een veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure. De gebruiker erkent en aanvaardt in ieder geval uitdrukkelijk de site IENS te gebruiken op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.

Hyperlinks
De site IENS bevat links naar websites van derden. De partnersites staan niet onder het toezicht van de vennootschap IENS en de vennootschap IENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de partnersites. De vennootschap IENS verstrekt deze links op gepaste wijze en een link impliceert niet dat de vennootschap IENS de partnersite in kwestie steunt of aanbeveelt, noch dat de vennootschap IENS hierbij is aangesloten. De partnersites worden door wederverkopers of onafhankelijke dienstverleners bewaard en beheerd en daarom kan de vennootschap IENS u niet garanderen dat u tevreden zult zijn over hun producten, diensten of commerciële praktijken. Het is aan u om alle nodige of geschikte controles uit te voeren voordat u overgaat op een transactie met één van deze derden.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
Het zonder voorbehoud aanvaarden van de algemene voorwaarden
De gebruiker stemt uitdrukkelijk en volledig in met deze algemene voorwaarden en de eventuele speciale voorwaarden die op de site IENS staan.

Het verstrekken van juiste, eerlijke en echte informatie
De gebruiker is verplicht om juiste en echte informatie door te geven, met name over zijn burgerschap, zijn achternaam, zijn voornaam of voornamen, zijn e-mailadres en zijn telefoonnummer; kortom alle gegevens die nodig zijn voor een goede identificatie met het oog op de inschrijving van een product of dienst geleverd door de vennootschap IENS.

Het naleven van het nationale en internationale recht van intellectuele eigendom
De gebruiker verbindt zich ertoe om welke informatie of welk element dan ook, ontvangen van de vennootschap IENS of beschikbaar op de site IENS, niet voor te leggen, te kopiëren, door te verkopen, opnieuw uit te geven of in het algemeen beschikbaar te maken in welke vorm dan ook aan een ander natuurlijke- of rechtspersoon, uit welk land dan ook. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe om de volgende bepalingen met betrekking tot het intellectuele eigendom na te leven.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Eigendom van de rechten
Alle rechten, zowel morele rechten als eigendomsrechten, van intellectuele eigendom, die betrekking hebben op de inhoud en de informatie-elementen van de site IENS zijn eigendom van De vennootschap IENS, met voorbehoud van ieder ander eigendomsrecht dat een derde kan toebehoren en waarvoor de Vennootschap IENS de overdrachten van rechten of de nodige vergunningen heeft verkregen. De aan de gebruiker toegekende rechten met betrekking tot het gebruik van de site IENS en de geleverde diensten door de vennootschap IENS zullen geen overdracht of vergunning met zich meebrengen om een willekeurig element van de site IENS te beheren of te gebruiken.

Bescherming van alle elementen: Stempels, tekeningen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.
Alle elementen (stempels, tekeningen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes …) die op de site IENS en op partnersites staan, worden beschermd door het nationale en internationale recht van intellectuele eigendom. Deze elementen blijven de exclusieve eigendom van de vennootschap IENS en/of van zijn partners.

 

Gebruiksverbod zonder vergunning
De gebruiker kan derhalve enkel met de voorafgaande schriftelijke toestemming  van de vennootschap IENS en/of van zijn partners, overgaan tot een reproductie, representatie, heruitgave, herverdeling, aanpassing, gedeeltelijke of complete vertaling en/of omzetting, of een overzetting van de samengestelde en weergegeven elementen op de site IENS naar een andere drager.

Sancties
De gebruiker erkent en neemt er kennis van dat de niet-naleving van dit verbod wordt beschouwd als een onrechtmatige inbreuk op de voorwaarden, zowel civiel als strafrechtelijk.

SANCTIE VOOR CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN
Opschorting of definitieve stopzetting van de dienst(en)
In het geval waarin de gebruiker één van de verplichtingen en bepalingen, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, niet naleeft of niet uitvoert, zal de vennootschap IENS de toegang tot de dienst voor de gebruiker kunnen wijzigen, opschorten, beperken of opheffen, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Schadevergoeding
De vennootschap IENS zal eveneens het recht hebben aanspraak te maken op een vergoeding voor de geleden schade.

DIVERSE BEPALINGEN
Toepasselijke wetgeving
De relaties die ontstaan tussen de Vennootschap IENS en de gebruiker, met name geregeld in deze algemene voorwaarden, zijn aan Frans recht onderworpen, met uitzondering van iedere andere wet- en regelgeving. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden in verschillende talen of bij het vertalen ervan, is alleen de Franse versie rechtsgeldig.

 
Rechterlijke bevoegdheid
Ieder geschil en/of interpretatieprobleem of probleem met de uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt beslecht door de bevoegde rechtbank van de stad Parijs.

 
Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding – Titels
In het geval waarin een bepaling van deze algemene voorwaarden op welke manier dan ook nietig, onwettig, niet-tegenstelbaar of niet toepasbaar zou zijn, dan zal de geldigheid, rechtmatigheid of de toepassing van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden op geen enkele manier beïnvloed of gewijzigd worden, en zullen de andere bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht blijven en hun volledige uitwerking behouden.

De vennootschap IENS kan, indien van toepassing, overgaan tot het opstellen van een nieuwe clausule met als doel om de gemeenschappelijke wil van de Partijen opnieuw vast te stellen, zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke clausule, en dat, met inachtneming van de huidige wetgeving die van toepassing is op deze algemene voorwaarden.

De titels van de bepalingen in deze voorwaarden hebben slechts een indicatieve waarde en mogen niet worden beschouwd als integraal onderdeel van de algemene voorwaarden.

Afwezigheid van verzaking
Tenzij eventueel anders is overeengekomen in deze algemene voorwaarden, zal geen enkele tolerantie, inactiviteit, afzijdigheid of nalatigheid, of achterstand van de vennootschap IENS om zich te beroepen op één van zijn rechten zoals omschreven in deze voorwaarden, van invloed zijn op deze rechten, noch een verzaking impliceren om zich in de toekomst te beroepen op deze rechten. Bovengenoemde rechten blijven volledig van kracht.

 
Officiële kennisgeving en terugtrekking van verboden inhoud
De vennootschap IENS informeert iedere gebruiker van de site IENS erover dat een klacht of bezwaar kan worden ingediend over verboden inhoud of elementen die op de site IENS zijn geplaatst.

Indien de gebruiker denkt dat de inhoud of elementen op de site IENS verboden zijn en/of de auteursrechten worden geschonden die hij/zij bezit, dient de gebruiker onmiddellijk per aangetekende post een officiële kennisgeving te sturen naar de vennootschap IENS die, indien van toepassing, alle bewijsstukken van rechthebbenden bevat. Wanneer deze procedure eenmaal wordt gevolgd en nadat de juistheid van de officiële kennisgeving is gecontroleerd, zal de vennootschap IENS haar uiterste best doen om, voor zover mogelijk en zo spoedig mogelijk, de verboden inhoud terug te trekken.

Al meer dan 50 000 restaurants zijn aangesloten bij het internationale netwerk van IENS.- Probeer IENS SeatMe geheel vrijblijvend -

Word lid van de grootste restaurant community ter wereld en ervaar het gemak van:

  • Gecentraliseerde reserveringen in één softwareprogramma
  • Actuele beschikbaarheid per dag
  • Accepteer reserveringen via IENS, Tripadvisor en meer
  • Een reserveringsknop op je eigen website en Facebook
  • IENS biedt een team dat direct voor je klaar staat