Juridisk information

JURIDISK INFORMATION OCH ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV THEFORK

Webbplatsen « http://www.theforkmanager.com » och applikationerna för mygaffel-info ges ut av:
LA FOURCHETTE
Förenklad form av aktiebolag, SAS, med ett aktiekapital på 74.731.355,00 euros
Huvudkontor: 70 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
RCS PARIS 494 447 949
Momsregistreringsnr: FR71494447949
Redaktör: Bertrand Jelensperger.
Telefon: +33 (0)1 83 77 71 77
E-post: contact@thefork.com

Värd för webbplatsen http://www.theforkmanager.com:

SiteGround Spain S.L
Calle de Prim 19, 28004 Madrid, España.
https://www.siteground.es/

Observera: Om du inte samtycker till samtliga användarvillkor nedan rekommenderar vi starkt att du avstår från att använda webbplatsen http://www.theforkmanager.com eller applikationerna från TheFork.

Syftet med den här juridiska informationen och de allmänna villkoren är att fastställa villkoren och formerna för de olika affärserbjudanden som erbjuds yrkesverksamma och företag inom restaurangbranschen.

De här allmänna villkoren kompletteras eller modifieras, vid behov, av specifika användarvillkor för vissa funktioner.

Tjänsten är reserverad för fysiska personer som kan underteckna avtal enligt fransk rätt. Varje person som besöker webbplatsen med adress http://www.theforkmanager.com eller applikationer som tillhör TheFork eller använder webbplatsen eller dess applikationer och tillhörande tjänster betraktas som användare av webbplatsen eller applikationerna.

GODKÄNNANDE AV ALLMÄNNA VILLKOR

Företaget LA FOURCHETTE erbjuder olika tjänster till företag inom restaurangbranschen under förutsättning att de villkorslöst godkänner föreliggande allmänna villkor.
Användaren försäkrar och intygar att han/hon har läst igenom föreliggande allmänna villkor i sin helhet. En uppkoppling till någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen med adressen ”http://www.theforkmanager.com”eller till någon av applikationerna från myfourchette-info (fortsättningsvis kallat ”webbplatsen THEFORK”) medför dessutom att användaren villkorslöst godkänner föreliggande allmänna villkor.

Företaget LA FOURCHETTE förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra de allmänna villkoren. Det är därför användarens skyldighet att regelbundet ta del av den senaste versionen av de allmänna villkoren som finns på adressen https://www.theforkmanager.com/juridisk-information och i applikationerna från mygaffel-info. Användaren anses ha godkänt den senaste versionen vid varje ny uppkoppling till webbplatsen THEFORK.

Om användaren underlåter att följa föreliggande allmänna villkor, förbehåller sig företaget LA FOURCHETTE rätten att utan föregående meddelande avbryta tjänsten och/eller neka användaren åtkomst till tjänsten.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

På webbplatsen THEFORK kan användaren få information om de produkter och tjänster som företaget LAFOURCHETTE erbjuder verksamma inom restaurangbranschen. På webbplatsen THEFORK kan användaren också registrera sig för de produkter och tjänster som erbjuds av företaget LAFOURCHETTE. Dessutom kan det på webbplatsen THEFORK finnas länkar till tredje parts webbplatser som innehas och används av återförsäljare eller oberoende tjänsteleverantörer obekanta för företaget LA FOURCHETTE. Inte i något fall ska företaget LA FOURCHETTE kunna förknippas med tjänster utförda av tredje part och/eller tredje parts webbplatser.

UTBYTE AV INFORMATION

Användaren godkänner användning av elektroniska meddelanden för överföring av information som han/hon begär i samband med avslutande eller genomförande av avtalet.
SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Företaget LA FOURCHETTE vill, i strikt överensstämmelse med lagen och gällande bestämmelser, samla in viss information. Denna information samlas in i enlighet med bestämmelser om skydd av personuppgifter och är avsedd att erbjuda användaren en optimal användning av webbplatsen THEFORK.

Anmälan om automatisk behandling av personuppgifter till CNIL (ung. Datainspektionen)
Företaget LA FOURCHETTE, som hanterar personuppgifter, har anmält sina register över kunder och presumtiva kunder (typ NS-48) till CNIL (ung. Datainspektionen). Registren över kunder och presumtiva kunder (typ NS-48) har registrerats med nr 1575793.

Integritetsöverenskommelse
Insamling av personuppgifter tillåter inte direkt eller indirekt visning av etniskt ursprung, politisk, filosofisk eller religiös övertygelse eller facklig tillhörighet eller uppgifter som rör personens hälsa eller sexuella läggning. Uppgifter om användaren samlas in och behandlas lagligt och korrekt för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål utan att senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Uppgifterna samlas in och behandlas i en form som förhindrar att den registrerade kan identifieras under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in och behandlas. Det är endast på uppdrag av den som ansvarar för hanteringen av personuppgifter inom företaget LA FOURCHETTE som en underleverantör eller en person som handlar på uppdrag av den ansvariga eller på uppdrag av underleverantören får hantera personuppgifter.

Cookies
Webbplatsen THEFORK och/eller dess partner kan lagra information på användarens dator eller enhet. Denna information har formen av en kaka (cookie) eller liknande fil. ”Cookies” är data som inte innehåller någon personlig information och som skickas via en server till datorns hårddisk eller användarens mobila enhet. Cookies används för att snabbare identifiera en användare när han/hon loggar in och för att göra det enklare för användaren att delta i vissa evenemang, kampanjer och aktiviteter på webbplatsen THEFORK. Företaget LA FOURCHETTE kan inte garantera optimal användning av webbplatsen THEFORK om användaren inte tillåter cookies. Användaren tillstår och godkänner att företaget LA FOURCHETTE förbehåller sig rätten att lagra cookies på hans/hennes dator eller enhet för att registrera all information som rör navigering på webbplatsen THEFORK. För att ta reda på mer om cookies som används av företaget LA FOURCHETTE och ändra inställningarna för cookies, ombeds användaren ta del av THEFORKs policy för cookies.

Användning av uppgifter
Användaren är genom de här allmänna villkoren informerad om att personuppgifter är obligatoriska på formulär och samlas in inom ramen för den i de föreliggande allmänna villkoren beskrivna tjänsten, endast används inom ramen för denna tjänst och är uteslutande avsedda för företaget LA FOURCHETTE och dess affärspartner, som vidtar nödvändiga åtgärder för att så långt möjligt bevara uppgifternas säkerhet. Användaren tillåter företaget LA FOURCHETTE att ge sina tekniska leverantörer viss information för att användaren ska kunna utnyttja vissa funktioner på webbplatsen THEFORK. Dessutom tillåter användaren att företaget LA FOURCHETTE använder och/eller överlåter denna information inom ramen för partnersamarbetet och detta i överensstämmelse med gällande lag.
Rätt till åtkomst, rättelse och invändning
Användaren har rätt till åtkomst och ändring av dessa uppgifter, vilken han/hon utövar genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: contact@thefork.com
Användaren kan för övrigt utöva sin rätt till invändning mot användningen av dessa data av legitima skäl genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: contact@thefork.com

Utnyttjande av användarinnehåll
Vi kan ta bort eller återställa användarinnehållet när som helst efter eget gottfinnande. Vi är inte skyldiga att spara användarinnehållet eller att tillhandahålla en kopia därav och vi garanterar inte på något sätt användarinnehållets konfidentialitet. Det kan hända att vi använder användarinnehållet på olika sätt, inklusive för publicering på webbplatsen, genom att ändra formatet, låta det ingå i reklam eller andra dokument, för att skapa nya verk eller verk som bygger vidare på detta innehåll, utveckla det, distribuera det och tillåta andra att göra detsamma på sina webbplatser och medieplattformar. Följaktligen ger användaren genom föreliggande allmänna villkor företaget LA FOURCHETTE sitt oåterkalleliga tillstånd att använda detta innehåll på vilket sätt som helst och avstår oåterkalleligen alla anspråk på ideella och immateriella rättigheter gällande detta innehåll.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Ändring av webbplatsen

Med hänsyn till webbplatsen THEFORKs interaktiva karaktär kan all information som finns på webbplatsen när som helst ändras, utan att företaget LA FOURCHETTE kan ställas till ansvar.

Användning av webbplatsen
Företaget LA FOURCHETTE tar inget ansvar för eventuell skada eller förlust när det gäller användning eller omöjlighet att använda webbplatsen THEFORK eller dess innehåll, om inget annat föreskrivs i lagen. Företaget LA FOURCHETTE garanterar inte att den information som presenteras är detaljerad, komplett, bestyrkt eller exakt. Dokument, information, faktablad och allt material i allmänhet på webbplatsen THEFORK tillhandahålls i befintligt skick, utan någon som helst uttryckt eller underförstådd garanti. Användaren godkänner uttryckligen att bilderna på webbplatsen THEFORK inte är avtalsbundna.

Användarens garantier
Användaren intygar att han/hon till fullo känner till internets möjligheter och begränsningar. Han/hon medger i synnerhet att det är omöjligt att garantera att de data som överförts via internet kommer att vara fullständigt säkra. Företaget LA FOURCHETTE kan inte hållas ansvarigt för incidenter som kan uppstå som en följd av denna överföring. Användaren överför dem på eget ansvar. Företaget LA FOURCHETTE kan endast garantera att man använder alla medel som ställts till företagets förfogande för att säkerställa maximal säkerhet. Användaren förbinder sig att hålla företaget LA FOURCHETTE skadeslöst i nivå med de kostnader som företaget LA FOURCHETTE måste ta på sig som ett resultat av en reklamation eller tvist, rättslig eller utomrättslig, i samband med användarens utnyttjande av tjänster angivna i de allmänna villkoren och fritar företaget LA FOURCHETTE från alla påföljder i detta sammanhang vid rättsligt förfarande. Under alla omständigheter godkänner och accepterar användaren uttrycklgen att använda webbplatsen THEFORK helt på egen risk och eget ansvar.

Hyperlänkar
På webbplatsen THEFORK finns länkar till tredje parts webbplatser på internet. De webbplatser som länkarna hänvisar till kontrolleras inte av företaget LA FOURCHETTE och företaget LA FOURCHETTE ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Företaget LA FOURCHETTE tillhandahåller dessa länkar för bekvämlighet och en länk innebär inte att företaget LA FOURCHETTE stöder eller rekommenderar webbplatsen i fråga eller att företaget LA FOURCHETTE är förbundet med länken. Länkade webbplatser innehas och används av återförsäljare eller oberoende tjänsteleverantörer och därför kan inte företaget LA FOURCHETTE garantera dig att du blir nöjd med deras produkter, tjänster eller affärsmetoder. Det åligger dig att vidta alla lämpliga eller nödvändiga kontroller innan du går vidare för att göra en transaktion av något slag med någon av dessa tredje parter.

ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Att utan förbehåll godkänna de här allmänna villkoren

Användaren godkänner uttryckligen och utan förbehåll bestämmelserna i de här allmänna villkoren och eventuella särskilda villkor som kan finnas på webbplatsen THEFORK.

Att uppge exakt, uppriktig och sanningsenlig information
Användaren förbinder sig att lämna exakt och sanningsenlig information om efternamn, förnamn (ett eller flera), e-postadress och telefonnummer, uppgifter som behövs för identifiering vid registrering av en produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget LA FOURCHETTE.

Att följa nationell och internationell rätt gällande immateriella rättigheter
Användaren förbinder sig att inte lämna ut, kopiera, sälja, publicera, eller på annat sätt tillgängliggöra i någon som helst form någon av den information som erhållits från företaget LA FOURCHETTE eller som finns på webbplatsen THEFORK, till någon annan fysisk eller juridisk person, från något land. Rent allmänt förbinder sig användaren att följa nedanstående bestämmelser som gäller immateriell äganderätt.
IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Äganderätt

Alla rättigheter och immateriella rättigheter, ekonomiska och ideella, avseende innehåll och informationsuppgifter på webbplatsen THEFORK tillhör företaget LA FOURCHETTE, med undantag för ekonomiska rättigheter som kan tillhöra tredje part men till vilka företaget LA FOURCHETTE har fått upplåtet eller i övrigt säkerställt nödvändiga rättigheter. De rättigheter som tilldelats användaren vad gäller användning av webbplatsen THEFORK och de tjänster som tillhandahålls av företaget LA FOURCHETTE innebär inte någon överlåtelse eller behörighet att utnyttja eller använda något av innehållet på webbplatsen THEFORK.

Skydd av allt innehåll: Varumärken, motiv, logotyper, hyperlänkar, information, o.s.v.
Allt innehåll (varumärken, motiv, texter, hyperlänkar, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler, programvaror, layout, databaser, koder o.s.v.) som finns på webbplatsen THEFORK och förbundna webbplatser skyddas av nationell och internationell lagstiftning om immaterialrätt. Detta innehåll förblir uteslutande egendom som tillhör LA FOURCHETTE och/eller dess samarbetspartner.

Förbud mot användning utan behörighet
Om inte skriftligt tillstånd erhålls i förväg från företaget LA FOURCHETTE och/eller någon av dess partner, får användaren inte ägna sig åt återgivning, framställning, återpublicering, återdistribution, anpassning, översättning och/eller partiell eller fullständig omvandling eller överföring till ett annat medium av något innehåll på webbplatsen THEFORK.

Påföljder
Användaren tillstår och är medveten om att underlåtenhet att följa detta förbud utgör en bestraffningsbar överträdelse både civilrättsligt och straffrättsligt.
PÅFÖLJD FÖR AVTALSBROTT

Avbrott eller definitivt avslut av tjänst eller tjänster

Vid avtalsbrott eller underlåtenhet från användarens sida att följa skyldigheter och bestämmelser i de här allmänna villkoren, kan företaget LA FOURCHETTE komma att ändra, avbryta, begränsa eller upphäva åtkomst till tjänsten, utan att användaren kan kräva något som helst skadestånd.

Skadestånd
Företaget LA FOURCHETTE har rätt att kräva skadestånd som kompensation för uppkommen skada.

DIVERSE BESTÄMMELSER

Tillämplig lag
Relationer som inleds mellan företaget LA FOURCHETTE och användaren, som bl.a. regleras av dessa allmänna villkor, är underställda fransk lag, och ingen annan statlig lagstiftning. Vid redigering eller översättning av de aktuella allmänna villkoren till flera språk, är det den franska versionen som gäller framför andra språkliga versioner.

Behörighet
Varje bestridande och/eller svårighet att tolka eller genomföra föreliggande allmänna villkor ska rapporteras till de behöriga domstolarna i staden Paris.

Partiell ogiltigförklaring – Uppdelning – Rubriker
I händelse att någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara ogiltig, olaglig, omöjlig att verkställa eller på något sätt omöjlig att tillämpa, ska giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser i dessa villkor inte på något sätt inverka på eller ändra övriga villkor, utan de allmänna villkoren förblir gällande och behåller sin fulla effekt.
Företaget LA FOURCHETTE kan i förekommande fall utarbeta en ny klausul vars syfte är att återställa parternas gemensamma vilja som den uttrycks i den ursprungliga klausulen, detta i enlighet med gällande lagstiftning avseende de här villkoren.
Rubrikerna på avsnitten i de här allmänna villkoren är endast vägledande och bör inte betraktas som en integrerad del av de allmänna villkoren.

Inget uppgivande av rättigheter
Om inget annat anges i de här allmänna villkoren kan varken tolerans eller passivitet eller avstående, underlåtenhet eller försening från företaget LA FOURCHETTEs sida att utnyttja någon av de rättigheter som företaget har enligt dessa villkor aldrig reducera företagets rättigheter och aldrig tolkas som ett uppgivande av rätten att senare åberopa dessa rättigheter. Tvärtom förblir dessa rättigheter giltiga och i kraft.

Meddelande om och nedtagande av olagligt innehåll
Företaget LA FOURCHETTE informerar alla användare av webbplatsen THEFORK om att de kan reklamera eller invända mot otillåtna delar eller innehåll som läggs ut på webbplatsen THEFORK.
Om användaren anser att uppgifter eller innehåll som lagts ut på webbplatsen THEFORK är olagligt och/eller innebär brott mot användarens upphovsrätt, bör användaren omedelbart skicka ett meddelande till företaget LA FOURCHETTE i rekommenderat brev med mottagningsbevis som innehåller handlingar som styrker ägande av rättigheter i förekommande fall. När detta förfarande följts och efter verifikation av meddelandets riktighet kommer företaget LA FOURCHETTE att snarast möjligt vidta alla rimliga åtgärder för att dra tillbaka det olagliga innehållet.

Gör 67 000restauranger sällskap och anslut er till TheFork ni med- Testa TheFork utan bindningstid -

Gå med i världens största plattform för bordsbokningar och ta del av:

 • Alla bokningar i ett enda system
 • Aktuell tillgänglighet för varje dag
 • Restaurangen bokningsbar och översatt till 12 språk på TheFork & TripAdvisor.
 • Anpassad bordskarta över matsalen
 • En bokningsknapp på restaurangens hemsida, Instagram och Facebook
 • Fri installation, ingen startavgift, fri support redo att hjälpa dig.

Restauranginformation

  Kr

  Genomför testperioden och om du inte, känner dig övertygad är det bara att avbryta.

  Kontaktuppgifter

  • Afghanistan (+93)
  • Albania (+355)
  • Algeria (+213)
  • American Samoa (+1)
  • Andorra (+376)
  • Angola (+244)
  • Anguilla (+1)
  • Antigua and Barbuda (+1)
  • Argentina (+54)
  • Armenia (+374)
  • Aruba (+297)
  • Australia (+61)
  • Austria (+43)
  • Azerbaijan (+994)
  • Bahamas (+1)
  • Bahrain (+973)
  • Bangladesh (+880)
  • Barbados (+1)
  • Belarus (+375)
  • Belgium (+32)
  • Belize (+501)
  • Benin (+229)
  • Bermuda (+1)
  • Bhutan (+975)
  • Bolivia (+591)
  • Bonaire, Sint Eustatius and Saba (+599)
  • Bosnia and Herzegovina (+387)
  • Botswana (+267)
  • Brazil (+55)
  • British Indian Ocean Territory (+246)
  • Brunei Darussalam (+673)
  • Bulgaria (+359)
  • Burkina Faso (+226)
  • Burundi (+257)
  • Cambodia (+855)
  • Cameroon (+237)
  • Canada (+1)
  • Cape Verde (+238)
  • Cayman Islands (+1)
  • Central African Republic (+236)
  • Chad (+235)
  • Chile (+56)
  • China (+86)
  • Christmas Island (+61)
  • Cocos (Keeling) Islands (+61)
  • Colombia (+57)
  • Comoros (+269)
  • Congo (+242)
  • Congo, The Democratic Republic Of The (+243)
  • Cook Islands (+682)
  • Costa Rica (+506)
  • Croatia (+385)
  • Cuba (+53)
  • Curaçao (+599)
  • Cyprus (+357)
  • Czech Republic (+420)
  • Côte D'Ivoire (+225)
  • Denmark (+45)
  • Djibouti (+253)
  • Dominica (+1)
  • Dominican Republic (+1)
  • Ecuador (+593)
  • Egypt (+20)
  • El Salvador (+503)
  • Equatorial Guinea (+240)
  • Eritrea (+291)
  • Estonia (+372)
  • Ethiopia (+251)
  • Falkland Islands (Malvinas) (+500)
  • Faroe Islands (+298)
  • Fiji (+679)
  • Finland (+358)
  • France (+33)
  • French Guiana (+594)
  • French Polynesia (+689)
  • Gabon (+241)
  • Gambia (+220)
  • Georgia (+995)
  • Germany (+49)
  • Ghana (+233)
  • Gibraltar (+350)
  • Greece (+30)
  • Greenland (+299)
  • Grenada (+1)
  • Guadeloupe (+590)
  • Guam (+1)
  • Guatemala (+502)
  • Guernsey (+44)
  • Guinea (+224)
  • Guinea-Bissau (+245)
  • Guyana (+592)
  • Haiti (+509)
  • Holy See (Vatican City State) (+39)
  • Honduras (+504)
  • Hong Kong (+852)
  • Hungary (+36)
  • Iceland (+354)
  • India (+91)
  • Indonesia (+62)
  • Iran, Islamic Republic Of (+98)
  • Iraq (+964)
  • Ireland (+353)
  • Isle of Man (+44)
  • Israel (+972)
  • Italy (+39)
  • Jamaica (+1)
  • Japan (+81)
  • Jersey (+44)
  • Jordan (+962)
  • Kazakhstan (+7)
  • Kenya (+254)
  • Kiribati (+686)
  • Korea, Democratic People's Republic Of (+850)
  • Korea, Republic of (+82)
  • Kuwait (+965)
  • Kyrgyzstan (+996)
  • Lao People\'s Democratic Republic (+856)
  • Latvia (+371)
  • Lebanon (+961)
  • Lesotho (+266)
  • Liberia (+231)
  • Libya (+218)
  • Liechtenstein (+423)
  • Lithuania (+370)
  • Luxembourg (+352)
  • Macao (+853)
  • Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of (+389)
  • Madagascar (+261)
  • Malawi (+265)
  • Malaysia (+60)
  • Maldives (+960)
  • Mali (+223)
  • Malta (+356)
  • Marshall Islands (+692)
  • Martinique (+596)
  • Mauritania (+222)
  • Mauritius (+230)
  • Mayotte (+262)
  • Mexico (+52)
  • Micronesia, Federated States Of (+691)
  • Moldova, Republic of (+373)
  • Monaco (+377)
  • Mongolia (+976)
  • Montenegro (+382)
  • Montserrat (+1)
  • Morocco (+212)
  • Mozambique (+258)
  • Myanmar (+95)
  • Namibia (+264)
  • Nauru (+674)
  • Nepal (+977)
  • Netherlands (+31)
  • New Caledonia (+687)
  • New Zealand (+64)
  • Nicaragua (+505)
  • Niger (+227)
  • Nigeria (+234)
  • Niue (+683)
  • Norfolk Island (+672)
  • Northern Mariana Islands (+1)
  • Norway (+47)
  • Oman (+968)
  • Pakistan (+92)
  • Palau (+680)
  • Palestine, State of (+970)
  • Panama (+507)
  • Papua New Guinea (+675)
  • Paraguay (+595)
  • Peru (+51)
  • Philippines (+63)
  • Poland (+48)
  • Portugal (+351)
  • Puerto Rico (+1)
  • Qatar (+974)
  • Romania (+40)
  • Russian Federation (+7)
  • Rwanda (+250)
  • Réunion (+262)
  • Saint Barthélemy (+590)
  • Saint Helena (+290)
  • Saint Kitts And Nevis (+1)
  • Saint Lucia (+1)
  • Saint Martin (+590)
  • Saint Pierre And Miquelon (+508)
  • Saint Vincent And The Grenadines (+1)
  • Samoa (+685)
  • San Marino (+378)
  • Sao Tome and Principe (+239)
  • Saudi Arabia (+966)
  • Senegal (+221)
  • Serbia (+381)
  • Seychelles (+248)
  • Sierra Leone (+232)
  • Singapore (+65)
  • Sint Maarten (+1)
  • Slovakia (+421)
  • Slovenia (+386)
  • Solomon Islands (+677)
  • Somalia (+252)
  • South Africa (+27)
  • South Sudan (+211)
  • Spain (+34)
  • Sri Lanka (+94)
  • Sudan (+249)
  • Suriname (+597)
  • Svalbard And Jan Mayen (+47)
  • Swaziland (+268)
  • Sweden (+46)
  • Switzerland (+41)
  • Syrian Arab Republic (+963)
  • Taiwan, Republic Of China (+886)
  • Tajikistan (+992)
  • Tanzania, United Republic of (+255)
  • Thailand (+66)
  • Timor-Leste (+670)
  • Togo (+228)
  • Tokelau (+690)
  • Tonga (+676)
  • Trinidad and Tobago (+1)
  • Tunisia (+216)
  • Turkey (+90)
  • Turkmenistan (+993)
  • Turks and Caicos Islands (+1)
  • Tuvalu (+688)
  • Uganda (+256)
  • Ukraine (+380)
  • United Arab Emirates (+971)
  • United Kingdom (+44)
  • United States (+1)
  • Uruguay (+598)
  • Uzbekistan (+998)
  • Vanuatu (+678)
  • Venezuela, Bolivarian Republic of (+58)
  • Vietnam (+84)
  • Virgin Islands, British (+1)
  • Virgin Islands, U.S. (+1)
  • Wallis and Futuna (+681)
  • Western Sahara (+212)
  • Yemen (+967)
  • Zambia (+260)
  • Zimbabwe (+263)
  • Åland Islands (+358)

  Genomför testperioden och om du inte, känner dig övertygad är det bara att avbryta.

  Skapa konto

  Minst åtta tecken och 1 nummer.

  Lösenord matchar inte