WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN AANGEBODEN DOOR THEFORK

De site « http://www.theforkmanager.com» en de applicaties van TheFork worden uitgegeven door: LA FOURCHETTE
Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 171 001 518, 00 euros

Hoofdkantoor: 70 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
RCS PARIJS 494 447 949
Intracommunautair btw-nummer: FR71494447949
Hoofdredacteur: Dhr. Almir Ambeskovic.
Telefoonnummer: +33 (0)1 83 77 71 77
E-mailadres: contact@thefork.com
De site http://www.theforkmanager.com wordt beheerd door:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
https://aws.amazon.com/

Let op: indien u niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden, wordt u aanbevolen geen gebruik te maken van de site http://www.theforkmanager.com of van de applicaties van TheFork.
Deze wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden hebben als doel de voorwaarden en regels voor diverse handelsrechten, die worden aangeboden aan professionals en horecabedrijven, vast te leggen.

Deze algemene voorwaarden worden, indien van toepassing, aangevuld met of gewijzigd door voorwaarden en gebruiksregels die kenmerkend zijn voor bepaalde functies.

De dienst is voorbehouden aan rechtspersonen en natuurlijke personen die gemachtigd zijn om een overeenkomst naar Frans recht af te sluiten. Een ieder die de website of applicaties bezoekt en/of gebruikmaakt van de website of haar applicaties en verwante diensten, wordt beschouwd als gebruiker van de site, toegankelijk via het adres http://www.theforkmanager.com of van de applicaties van TheFork.

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De vennootschap LA FOURCHETTE biedt diverse diensten aan aan horecabedrijven, met voorbehoud van de onvoorwaardelijke naleving van deze algemene voorwaarden.
De gebruiker verklaart en erkent alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen. Bovendien dient de gebruiker, om toegang te verkrijgen tot één van de aangeboden diensten via de site: “http://www.theforkmanager.com” of via de applicaties van TheFork (hierna de ‘site LA FOURCHETTE ‘), deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

De vennootschap LA FOURCHETTE biedt diverse diensten aan aan horecabedrijven, met voorbehoud van de onvoorwaardelijke naleving van deze algemene voorwaarden.
De gebruiker verklaart en erkent alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen. Bovendien dient de gebruiker, om toegang te verkrijgen tot één van de aangeboden diensten via de site: “http://www.theforkmanager.com” of via de applicaties van TheFork (hierna de ‘site LA FOURCHETTE’), deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

Indien de gebruiker de algemene voorwaarden niet naleeft, behoudt de vennootschap LA FOURCHETTE zich het recht voor om de diensten zonder waarschuwing op te schorten en/of hem/haar de toegang tot de dienst te weigeren.

BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De gebruiker kan via de site LA FOURCHETTE informatie verkrijgen over de producten en diensten die door de vennootschap LA FOURCHETTE worden aangeboden aan restauranthouders. De gebruiker kan zich eveneens via de site LA FOURCHETTE inschrijven voor de producten en diensten die worden aangeboden door de vennootschap LA FOURCHETTE. Anderzijds kan de site LA FOURCHETTE links bevatten naar websites van derden, welke worden bewaard en beheerd door wederverkopers of onafhankelijke dienstverleners die vreemd zijn aan de vennootschap LA FOURCHETTE. In geen geval kan de vennootschap LA FOURCHETTE in verband worden gebracht met diensten die worden verricht door derden en/of met websites van de derden in kwestie.

BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het internet, biedt de vennootschap LA FOURCHETTE geen enkele garantie op voortzetting van de dienst en is slechts gebonden door een verplichting van middelen.

De vennootschap LA FOURCHETTE kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die is geleden indien toegang tot een van de diensten aangeboden door de site LA FOURCHETTE tijdelijk onmogelijk is.

• Wijziging van de site
Alle informatie op de site LA FOURCHETTE kan te allen tijde worden gewijzigd, rekening houdend met de hoeveelheid interactie op de site, zonder dat de vennootschap LA FOURCHETTE hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

• Gebruik van de site
De vennootschap LA FOURCHETTE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verlies, ontstaan door het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de site LA FOURCHETTE of zijn inhoud, tenzij de wet een uitzondering maakt. De vennootschap LA FOURCHETTE garandeert niet dat de verstrekte informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De documenten, informatie, beknopte omschrijvingen, en over het algemeen alle gegevens op de site LA FOURCHETTE worden vermeld in ‘de status’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de foto’s die op de site LA FOURCHETTE staan niet bindend zijn.

• Gebruikersgaranties
De gebruiker verklaart dat hij/zij volledig bekend is met de kenmerken en beperkingen van het internet. Hij/zij erkent met name dat het niet mogelijk is om te garanderen dat de door de gebruiker overgedragen gegevens via het internet volledig beveiligd zullen zijn. De vennootschap LA FOURCHETTE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten die voortvloeien uit deze overdracht. De gebruiker verstrekt de gegevens dus voor eigen rekening en risico. De vennootschap LA FOURCHETTE kan slechts garanderen dat alle middelen die tot zijn beschikking staan worden ingezet om maximale beveiliging te garanderen. De gebruiker verbindt zich ertoe de vennootschap LA FOURCHETTE schadeloos te stellen tot het bedrag dat de vennootschap LA FOURCHETTE zou moeten dragen voor klachten of geschillen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met betrekking tot het gebruik van de diensten door de gebruiker zoals omschreven in deze voorwaarden en behoedt de vennootschap LA FOURCHETTE in dat opzicht voor een veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure. De gebruiker erkent en aanvaardt in ieder geval uitdrukkelijk de site LA FOURCHETTE te gebruiken op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.

• Hyperlinks
De site LA FOURCHETTE bevat links naar websites van derden. De partnersites staan niet onder het toezicht van de vennootschap LA FOURCHETTE en de vennootschap LA FOURCHETTE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de partnersites. De vennootschap LA FOURCHETTE verstrekt deze links op gepaste wijze en een link impliceert niet dat de vennootschap LA FOURCHETTE de partnersite in kwestie steunt of aanbeveelt, noch dat de vennootschap LA FOURCHETTE hierbij is aangesloten. De partnersites worden door wederverkopers of onafhankelijke dienstverleners bewaard en beheerd en daarom kan de vennootschap LA FOURCHETTE u niet garanderen dat u tevreden zult zijn over hun producten, diensten of commerciële praktijken. Het is aan u om alle nodige of geschikte controles uit te voeren voordat u overgaat op een transactie met één van deze derden.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

• Het zonder voorbehoud aanvaarden van de algemene voorwaarden
De gebruiker stemt uitdrukkelijk en volledig in met deze algemene voorwaarden en de eventuele speciale voorwaarden die op de site LA FOURCHETTE staan.

• Het verstrekken van juiste, eerlijke en echte informatie
De gebruiker is verplicht om juiste en echte informatie door te geven, met name over zijn burgerschap, zijn achternaam, zijn voornaam of voornamen, zijn e-mailadres en zijn telefoonnummer; kortom alle gegevens die nodig zijn voor een goede identificatie met het oog op de inschrijving van een product of dienst geleverd door de vennootschap LA FOURCHETTE.

• Het naleven van het nationale en internationale recht van intellectuele eigendom
De gebruiker verbindt zich ertoe om welke informatie of welk element dan ook, ontvangen van de vennootschap LA FOURCHETTE of beschikbaar op de site LA FOURCHETTE, niet voor te leggen, te kopiëren, door te verkopen, opnieuw uit te geven of in het algemeen beschikbaar te maken in welke vorm dan ook aan een ander natuurlijke- of rechtspersoon, uit welk land dan ook. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe om de volgende bepalingen met betrekking tot het intellectuele eigendom na te leven.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

• Eigendom van de rechten
Alle rechten, zowel morele rechten als eigendomsrechten, van intellectuele eigendom, die betrekking hebben op de inhoud en de informatie-elementen van de site LA FOURCHETTE zijn eigendom van De vennootschap LA FOURCHETTE, met voorbehoud van ieder ander eigendomsrecht dat een derde kan toebehoren en waarvoor de Vennootschap LA FOURCHETTE de overdrachten van rechten of de nodige vergunningen heeft verkregen. De aan de gebruiker toegekende rechten met betrekking tot het gebruik van de site LA FOURCHETTE en de geleverde diensten door de vennootschap LA FOURCHETTE zullen geen overdracht of vergunning met zich meebrengen om een willekeurig element van de site LA FOURCHETTE te beheren of te gebruiken.

• Bescherming van alle elementen: Stempels, tekeningen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.
Alle elementen (stempels, tekeningen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes …) die op de site LA FOURCHETTE en op partnersites staan, worden beschermd door het nationale en internationale recht van intellectuele eigendom. Deze elementen blijven de exclusieve eigendom van de vennootschap LA FOURCHETTE en/of van zijn partners.

• Gebruiksverbod zonder vergunning
De gebruiker kan derhalve enkel met de voorafgaande schriftelijke toestemming  van de vennootschap LA FOURCHETTE en/of van zijn partners, overgaan tot een reproductie, representatie, heruitgave, herverdeling, aanpassing, gedeeltelijke of complete vertaling en/of omzetting, of een overzetting van de samengestelde en weergegeven elementen op de site LA FOURCHETTE naar een andere drager.

• Sancties
De gebruiker erkent en neemt er kennis van dat de niet-naleving van dit verbod wordt beschouwd als een onrechtmatige inbreuk op de voorwaarden, zowel civiel als strafrechtelijk.

DIVERSE BEPALINGEN

• Toepasselijke wetgeving
De relaties die ontstaan tussen de Vennootschap LA FOURCHETTE en de gebruiker, met name geregeld in deze algemene voorwaarden, zijn aan Frans recht onderworpen, met uitzondering van iedere andere wet- en regelgeving. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden in verschillende talen of bij het vertalen ervan, is alleen de Franse versie rechtsgeldig.

• Rechterlijke bevoegdheid
Ieder geschil en/of interpretatieprobleem of probleem met de uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt beslecht door de bevoegde rechtbank van de stad Parijs.

• Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding – Titels
In het geval waarin een bepaling van deze algemene voorwaarden op welke manier dan ook nietig, onwettig, niet-tegenstelbaar of niet toepasbaar zou zijn, dan zal de geldigheid, rechtmatigheid of de toepassing van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden op geen enkele manier beïnvloed of gewijzigd worden, en zullen de andere bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht blijven en hun volledige uitwerking behouden.

De vennootschap LA FOURCHETTE kan, indien van toepassing, overgaan tot het opstellen van een nieuwe clausule met als doel om de gemeenschappelijke wil van de Partijen opnieuw vast te stellen, zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke clausule, en dat, met inachtneming van de huidige wetgeving die van toepassing is op deze algemene voorwaarden.

De titels van de bepalingen in deze voorwaarden hebben slechts een indicatieve waarde en mogen niet worden beschouwd als integraal onderdeel van de algemene voorwaarden.

• Afwezigheid van verzaking
Tenzij eventueel anders is overeengekomen in deze algemene voorwaarden, zal geen enkele tolerantie, inactiviteit, afzijdigheid of nalatigheid, of achterstand van de vennootschap LA FOURCHETTE om zich te beroepen op één van zijn rechten zoals omschreven in deze voorwaarden, van invloed zijn op deze rechten, noch een verzaking impliceren om zich in de toekomst te beroepen op deze rechten. Bovengenoemde rechten blijven volledig van kracht.

• Officiële kennisgeving en terugtrekking van verboden inhoud
De vennootschap LA FOURCHETTE informeert iedere gebruiker van de site LA FOURCHETTE erover dat een klacht of bezwaar kan worden ingediend over verboden inhoud of elementen die op de site LA FOURCHETTE zijn geplaatst.

Indien de gebruiker denkt dat de inhoud of elementen op de site LA FOURCHETTE verboden zijn en/of de auteursrechten worden geschonden die hij/zij bezit, dient de gebruiker onmiddellijk per aangetekende post een officiële kennisgeving te sturen naar de vennootschap LA FOURCHETTE die, indien van toepassing, alle bewijsstukken van rechthebbenden bevat. Wanneer deze procedure eenmaal wordt gevolgd en nadat de juistheid van de officiële kennisgeving is gecontroleerd, zal de vennootschap LA FOURCHETTE haar uiterste best doen om, voor zover mogelijk en zo spoedig mogelijk, de verboden inhoud terug te trekken.