JURIDISK INFORMATION OCH ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV THEFORK

Webbplatsen « http://www.theforkmanager.com » och applikationerna för mygaffel-info ges ut av:
LA FOURCHETTE
Förenklad form av aktiebolag, SAS, med ett aktiekapital på 134 454 518, 00 euros
Huvudkontor: 70 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
RCS PARIS 494 447 949
Momsregistreringsnr: FR71494447949
Redaktör: Almir Ambeskovic.
Telefon: +33 (0)1 83 77 71 77
E-post: contact@thefork.com

Värd för webbplatsen http://www.theforkmanager.com:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
https://aws.amazon.com/

Observera: Om du inte samtycker till samtliga användarvillkor nedan rekommenderar vi starkt att du avstår från att använda webbplatsen http://www.theforkmanager.com eller applikationerna från TheFork.

Syftet med den här juridiska informationen och de allmänna villkoren är att fastställa villkoren och formerna för de olika affärserbjudanden som erbjuds yrkesverksamma och företag inom restaurangbranschen.

De här allmänna villkoren kompletteras eller modifieras, vid behov, av specifika användarvillkor för vissa funktioner.

Tjänsten är reserverad för fysiska personer som kan underteckna avtal enligt fransk rätt. Varje person som besöker webbplatsen med adress http://www.theforkmanager.com eller applikationer som tillhör TheFork eller använder webbplatsen eller dess applikationer och tillhörande tjänster betraktas som användare av webbplatsen eller applikationerna.

GODKÄNNANDE AV ALLMÄNNA VILLKOR

Företaget LA FOURCHETTE erbjuder olika tjänster till företag inom restaurangbranschen under förutsättning att de villkorslöst godkänner föreliggande allmänna villkor.
Användaren försäkrar och intygar att han/hon har läst igenom föreliggande allmänna villkor i sin helhet. En uppkoppling till någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen med adressen ”http://www.theforkmanager.com”eller till någon av applikationerna från myfourchette-info (fortsättningsvis kallat ”webbplatsen THEFORK”) medför dessutom att användaren villkorslöst godkänner föreliggande allmänna villkor.

Företaget LA FOURCHETTE förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra de allmänna villkoren. Det är därför användarens skyldighet att regelbundet ta del av den senaste versionen av de allmänna villkoren som finns på adressen https://www.theforkmanager.com/juridisk-information och i applikationerna från mygaffel-info. Användaren anses ha godkänt den senaste versionen vid varje ny uppkoppling till webbplatsen THEFORK.

Om användaren underlåter att följa föreliggande allmänna villkor, förbehåller sig företaget LA FOURCHETTE rätten att utan föregående meddelande avbryta tjänsten och/eller neka användaren åtkomst till tjänsten.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

På webbplatsen THEFORK kan användaren få information om de produkter och tjänster som företaget LAFOURCHETTE erbjuder verksamma inom restaurangbranschen. På webbplatsen THEFORK kan användaren också registrera sig för de produkter och tjänster som erbjuds av företaget LAFOURCHETTE. Dessutom kan det på webbplatsen THEFORK finnas länkar till tredje parts webbplatser som innehas och används av återförsäljare eller oberoende tjänsteleverantörer obekanta för företaget LA FOURCHETTE. Inte i något fall ska företaget LA FOURCHETTE kunna förknippas med tjänster utförda av tredje part och/eller tredje parts webbplatser.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

• Ändring av webbplatsen
Med hänsyn till webbplatsen THEFORKs interaktiva karaktär kan all information som finns på webbplatsen när som helst ändras, utan att företaget LA FOURCHETTE kan ställas till ansvar.

• Användning av webbplatsen
Företaget LA FOURCHETTE tar inget ansvar för eventuell skada eller förlust när det gäller användning eller omöjlighet att använda webbplatsen THEFORK eller dess innehåll, om inget annat föreskrivs i lagen. Företaget LA FOURCHETTE garanterar inte att den information som presenteras är detaljerad, komplett, bestyrkt eller exakt. Dokument, information, faktablad och allt material i allmänhet på webbplatsen THEFORK tillhandahålls i befintligt skick, utan någon som helst uttryckt eller underförstådd garanti. Användaren godkänner uttryckligen att bilderna på webbplatsen THEFORK inte är avtalsbundna.

• Användarens garantier
Användaren intygar att han/hon till fullo känner till internets möjligheter och begränsningar. Han/hon medger i synnerhet att det är omöjligt att garantera att de data som överförts via internet kommer att vara fullständigt säkra. Företaget LA FOURCHETTE kan inte hållas ansvarigt för incidenter som kan uppstå som en följd av denna överföring. Användaren överför dem på eget ansvar. Företaget LA FOURCHETTE kan endast garantera att man använder alla medel som ställts till företagets förfogande för att säkerställa maximal säkerhet. Användaren förbinder sig att hålla företaget LA FOURCHETTE skadeslöst i nivå med de kostnader som företaget LA FOURCHETTE måste ta på sig som ett resultat av en reklamation eller tvist, rättslig eller utomrättslig, i samband med användarens utnyttjande av tjänster angivna i de allmänna villkoren och fritar företaget LA FOURCHETTE från alla påföljder i detta sammanhang vid rättsligt förfarande. Under alla omständigheter godkänner och accepterar användaren uttrycklgen att använda webbplatsen THEFORK helt på egen risk och eget ansvar.

• Hyperlänkar
På webbplatsen THEFORK finns länkar till tredje parts webbplatser på internet. De webbplatser som länkarna hänvisar till kontrolleras inte av företaget LA FOURCHETTE och företaget LA FOURCHETTE ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Företaget LA FOURCHETTE tillhandahåller dessa länkar för bekvämlighet och en länk innebär inte att företaget LA FOURCHETTE stöder eller rekommenderar webbplatsen i fråga eller att företaget LA FOURCHETTE är förbundet med länken. Länkade webbplatser innehas och används av återförsäljare eller oberoende tjänsteleverantörer och därför kan inte företaget LA FOURCHETTE garantera dig att du blir nöjd med deras produkter, tjänster eller affärsmetoder. Det åligger dig att vidta alla lämpliga eller nödvändiga kontroller innan du går vidare för att göra en transaktion av något slag med någon av dessa tredje parter.

ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

• Att utan förbehåll godkänna de här allmänna villkoren
Användaren godkänner uttryckligen och utan förbehåll bestämmelserna i de här allmänna villkoren och eventuella särskilda villkor som kan finnas på webbplatsen THEFORK.

• Att uppge exakt, uppriktig och sanningsenlig information
Användaren förbinder sig att lämna exakt och sanningsenlig information om efternamn, förnamn (ett eller flera), e-postadress och telefonnummer, uppgifter som behövs för identifiering vid registrering av en produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget LA FOURCHETTE.

• Att följa nationell och internationell rätt gällande immateriella rättigheter
Användaren förbinder sig att inte lämna ut, kopiera, sälja, publicera, eller på annat sätt tillgängliggöra i någon som helst form någon av den information som erhållits från företaget LA FOURCHETTE eller som finns på webbplatsen THEFORK, till någon annan fysisk eller juridisk person, från något land. Rent allmänt förbinder sig användaren att följa nedanstående bestämmelser som gäller immateriell äganderätt.

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

• Äganderätt
Alla rättigheter och immateriella rättigheter, ekonomiska och ideella, avseende innehåll och informationsuppgifter på webbplatsen THEFORK tillhör företaget LA FOURCHETTE, med undantag för ekonomiska rättigheter som kan tillhöra tredje part men till vilka företaget LA FOURCHETTE har fått upplåtet eller i övrigt säkerställt nödvändiga rättigheter. De rättigheter som tilldelats användaren vad gäller användning av webbplatsen THEFORK och de tjänster som tillhandahålls av företaget LA FOURCHETTE innebär inte någon överlåtelse eller behörighet att utnyttja eller använda något av innehållet på webbplatsen THEFORK.

• Skydd av allt innehåll: Varumärken, motiv, logotyper, hyperlänkar, information, o.s.v.
Allt innehåll (varumärken, motiv, texter, hyperlänkar, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler, programvaror, layout, databaser, koder o.s.v.) som finns på webbplatsen THEFORK och förbundna webbplatser skyddas av nationell och internationell lagstiftning om immaterialrätt. Detta innehåll förblir uteslutande egendom som tillhör LA FOURCHETTE och/eller dess samarbetspartner.

• Förbud mot användning utan behörighet
Om inte skriftligt tillstånd erhålls i förväg från företaget LA FOURCHETTE och/eller någon av dess partner, får användaren inte ägna sig åt återgivning, framställning, återpublicering, återdistribution, anpassning, översättning och/eller partiell eller fullständig omvandling eller överföring till ett annat medium av något innehåll på webbplatsen THEFORK.

• Påföljder
Användaren tillstår och är medveten om att underlåtenhet att följa detta förbud utgör en bestraffningsbar överträdelse både civilrättsligt och straffrättsligt.
 

DIVERSE BESTÄMMELSER

• Tillämplig lag
Relationer som inleds mellan företaget LA FOURCHETTE och användaren, som bl.a. regleras av dessa allmänna villkor, är underställda fransk lag, och ingen annan statlig lagstiftning. Vid redigering eller översättning av de aktuella allmänna villkoren till flera språk, är det den franska versionen som gäller framför andra språkliga versioner.

• Behörighet
Varje bestridande och/eller svårighet att tolka eller genomföra föreliggande allmänna villkor ska rapporteras till de behöriga domstolarna i staden Paris.

• Partiell ogiltigförklaring – Uppdelning – Rubriker
I händelse att någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara ogiltig, olaglig, omöjlig att verkställa eller på något sätt omöjlig att tillämpa, ska giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser i dessa villkor inte på något sätt inverka på eller ändra övriga villkor, utan de allmänna villkoren förblir gällande och behåller sin fulla effekt.
Företaget LA FOURCHETTE kan i förekommande fall utarbeta en ny klausul vars syfte är att återställa parternas gemensamma vilja som den uttrycks i den ursprungliga klausulen, detta i enlighet med gällande lagstiftning avseende de här villkoren.
Rubrikerna på avsnitten i de här allmänna villkoren är endast vägledande och bör inte betraktas som en integrerad del av de allmänna villkoren.

• Inget uppgivande av rättigheter
Om inget annat anges i de här allmänna villkoren kan varken tolerans eller passivitet eller avstående, underlåtenhet eller försening från företaget LA FOURCHETTEs sida att utnyttja någon av de rättigheter som företaget har enligt dessa villkor aldrig reducera företagets rättigheter och aldrig tolkas som ett uppgivande av rätten att senare åberopa dessa rättigheter. Tvärtom förblir dessa rättigheter giltiga och i kraft.

• Meddelande om och nedtagande av olagligt innehåll
Företaget LA FOURCHETTE informerar alla användare av webbplatsen THEFORK om att de kan reklamera eller invända mot otillåtna delar eller innehåll som läggs ut på webbplatsen THEFORK.
Om användaren anser att uppgifter eller innehåll som lagts ut på webbplatsen THEFORK är olagligt och/eller innebär brott mot användarens upphovsrätt, bör användaren omedelbart skicka ett meddelande till företaget LA FOURCHETTE i rekommenderat brev med mottagningsbevis som innehåller handlingar som styrker ägande av rättigheter i förekommande fall. När detta förfarande följts och efter verifikation av meddelandets riktighet kommer företaget LA FOURCHETTE att snarast möjligt vidta alla rimliga åtgärder för att dra tillbaka det olagliga innehållet.